UPH: Ngày giao dịch không hưởng quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020


Công ty cổ phần Dược phẩm TW 25

Mã chứng khoán: UPH 

Sàn giao dịch: UpCOM 

Ngày đăng ký cuối cùng: 18/05/2020

Lý do và mục đích: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1  (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: 12/06/2020

- Địa điểm thực hiện: Phòng họp Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC, số 1017 Hồng Bàng, Phường 12, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh.

- Nội dung họp:

+ Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020;

+ Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019;

+ Kết quả thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019;

+ Tờ trình báo cáo thù lao HĐQT và BKS năm 2019;

+ Tờ trình kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2020;

+ Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020;

+ Một số nội dung liên quan khác.

VNIndex

919.08

-1.97 (-0.21%)

 
VNIndex 919.08 -1.97 -0.21%
HNX 134.37 0.33 0.25%
UPCOM 62.73 -0.66 -1.06%