UPH: Ngày GDKHQ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

 

Công ty cổ phần Dược phẩm TW 25 (UPH – Đại chúng chưa niêm yết)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 04/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: 08/04/2016

- Địa điểm thực hiện: Thành phố Hồ Chí Minh

- Nội dung lấy ý kiến:

+  Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016;
+  Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015;
+  Kết quả thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015;
+   Tờ trình phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2015;
+   Tờ trình kế hoạch lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2016;
+   Tờ trình báo cáo thù lao HĐQT và BKS năm 2015;
+   Tờ trình kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2016;
+   Tờ Trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016;
+   Tờ trình phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2016;
+    Một số nội dung liên quan khác.

VNIndex

949.9

10.87 (1.14%)

 
VNIndex 949.9 10.87 1.14%
HNX 140.86 0.88 0.62%
UPCOM 63.75 0.04 0.06%