UPC: Ngày GDKHQ tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2016

 

CTCP Phát triển Công viên cây xanh và Đô thị Vũng Tàu (UPC - UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/01/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 22/02/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến cuối tháng 03/2016

- Địa điểm thực hiện: Tại văn phòng Công ty cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh và Đô thị Vũng Tàu, số 221 Võ Thị Sáu, Phường Thắng Tam, TP.Vũng Tàu.

- Nội dung lấy ý kiến:

+  Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.
+  Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016.
+  Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và đề xuất Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.
+  Thông qua sửa đổi Điều lệ hoạt động và tổ chức Công ty.
+  Một số vấn đề khác (nếu có).

VNIndex

939.03

-5.39 (-0.57%)

 
VNIndex 939.03 -5.39 -0.57%
HNX 139.98 -0.34 -0.25%
UPCOM 63.71 -0.24 -0.38%