TV4: Ngày GDKHQ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

 

 CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 4 (TV4 - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  21/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến vào tháng 4 năm 2016.

- Địa điểm thực hiện: Tại Nha Trang.

- Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông

VNIndex

919.08

-1.97 (-0.21%)

 
VNIndex 919.08 -1.97 -0.21%
HNX 134.37 0.33 0.25%
UPCOM 62.73 -0.66 -1.06%