TV2: Ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

 

CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 2 (TV2 – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/3/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 19/03/2015

- Lý do và mục đích:  Tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện    1:1 (01 Cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết).

- Thời gian tổ chức:  Dự kiến 17/04/2015

- Địa điểm tổ chức:  Hội trường Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 2

- Nội dung họp:

+     Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2014 và kế hoạch năm 2015.

+     Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch năm 2015.

+     Thông qua các báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014 và kế hoạch năm 2015.

+     Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán.

+     Thông qua phương án phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2014.

+     Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.

VNIndex

1,003.08

-7.14 (-0.71%)

 
VNIndex 1,003.08 -7.14 -0.71%
HNX 147.7 -0.46 -0.31%
UPCOM 66.79 0.0 0.0%

Lịch sự kiện

01/12/2020
03/12/2020
04/12/2020
07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
26/10/2021