TV2: Ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

 

CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 2 (TV2 – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/3/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 19/03/2015

- Lý do và mục đích:  Tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện    1:1 (01 Cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết).

- Thời gian tổ chức:  Dự kiến 17/04/2015

- Địa điểm tổ chức:  Hội trường Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 2

- Nội dung họp:

+     Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2014 và kế hoạch năm 2015.

+     Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch năm 2015.

+     Thông qua các báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014 và kế hoạch năm 2015.

+     Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán.

+     Thông qua phương án phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2014.

+     Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.

VNIndex

924.0

4.92 (0.53%)

 
VNIndex 924.0 4.92 0.53%
HNX 135.46 1.09 0.8%
UPCOM 62.74 0.01 0.01%