(ĐTCK) Có thể nhờ người khác đi mở thẻ cho mình được không?

Trả lời:

Căn cứ quy định hiện hành thì khách hàng không thể nhờ người khác đi mở thẻ ngân hàng thay cho mình (ngoại trừ trường hợp khách hàng mở thẻ trả trước vô danh). Cụ thể:

- Điều 385 Bộ Luật dân sự năm 2015 quy định: Hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự.

- Thông tư số 19/2016/TT-NHNN quy định:

+ Hợp đồng phát hành và sử dụng thẻ là thỏa thuận bằng văn bản giữa TCPHT với chủ thẻ về việc phát hành và sử dụng thẻ (khoản 24 Điều 3).

+ Thỏa thuận về việc phát hành và sử dụng thẻ phải được lập thành hợp đồng phát hành và sử dụng thẻ phù hợp quy định tại Thông tư này và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Nội dung của hợp đồng thực hiện theo quy định tại Điều 13 Thông tư này (khoản 4 Điều 10).

+ Đối với thẻ trả trước vô danh, Tổ chức phát hành thẻ phải có các quy định và điều khoản về việc phát hành và sử dụng thẻ trả trước vô danh và phải công khai cho khách hàng biết.

Tổ chức phát hành thẻ  phải có thỏa thuận bằng văn bản với bên đề nghị phát hành thẻ trả trước vô danh, trong đó nội dung tối thiểu bao gồm: thông tin của bên đề nghị phát hành thẻ, số lượng thẻ phát hành, hạn mức thẻ, việc nạp thêm tiền vào thẻ, phạm vi sử dụng thẻ, thời hạn hiệu lực (hoặc thời điểm bắt đầu có hiệu lực) của thẻ (khoản 2 Điều 13).

Ngân hàng Nhà nước
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.