TTS: Ngày GDKHQ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

 

Công ty cổ phần Cán thép Thái Trung (TTS – Đại chúng chưa niêm yết)

- Ngày đăng ký cuối cùng:  14/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 14/04/2016

- Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần Cán thép Thái Trung – tổ 21, phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

- Nội dung lấy ý kiến:

+ Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016;
+ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015;
+ Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016;
+ Các Tờ trình của Hội đồng quản trị:
* Tờ trình báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2015 và phê  duyệt phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2016;
* Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán  độc lập năm 2016;
* Một số vấn đề khác...

VNIndex

1,019.8

5.48 (0.54%)

 
VNIndex 1,019.8 5.48 0.54%
HNX 151.99 1.19 0.78%
UPCOM 68.6 0.79 1.16%

Lịch sự kiện

04/12/2020
07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
11/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
18/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
23/12/2020
26/10/2021