TTB: Ngày GDKHQ Trả cổ tức năm 2013 bằng tiền; Trả cổ tức năm 2014 bằng tiền và bằng cổ phiếu và Thực hiện quyền mua cổ phiếu

 

Công ty cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ (TTB – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 8/6/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 10/06/2015

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2013 bằng tiền; Trả cổ tức năm 2014 bằng tiền và bằng cổ phiếu và Thực hiện quyền mua cổ phiếu

1, Trả cổ tức năm 2013 bằng tiền:

- Tỷ lệ thực hiện: 7%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng)

- Thời gian thực hiện: 30/07/2015

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở chính Công ty cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ, địa chỉ: ngõ 1, đường Bắc Kạn, tổ 2, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 30/07/2015 và xuất trình chứng minh nhân dân.

2, Trả cổ tức năm 2014 bằng tiền:

- Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)

- Thời gian thực hiện: 08/10/2015

- Địa điểm thực hiện:

+  Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở chính Công ty cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ, địa chỉ: ngõ 1, đường Bắc Kạn, tổ 2, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 08/10/2015 và xuất trình chứng minh nhân dân.

3, Trả cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu

- Tỷ lệ thực hiện: 10% (người sở  hữu 100 cổ phiếu được nhận 10 cổ phiếu mới)

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu được nhận sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

- Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông A có 302 cổ phiếu, sẽ được nhận thêm: (302x10):100=30,2 cổ phiếu mới. Do làm tròn đến hàng đơn vị nên cổ đông A chỉ nhận được 30 cổ phiếu mới và phần cổ phiếu lẻ 0,2 cổ phần sẽ bị hủy bỏ.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Trụ sở chính Công ty cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ, địa chỉ: ngõ 1, đường Bắc Kạn, tổ 2, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên và xuất trình chứng minh nhân dân

4, Thực hiện quyền mua cổ phiếu:

- Mã quyền mua: MIRTTB151

- Mã ISIN quyền mua: VNMIRTTB1511

- Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành đợt 1: 3.500.000 cổ phiếu

- Giá phát hành: 10.000 đồng

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 01 quyền được mua 01 cổ phiếu mới)

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết:Đối với số cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền của cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị theo nguyên tắc công bằng và đảm bảo không vượt quá số lượng phát hành.

Sau khi kết thúc từng đợt phát hành cho các cổ đông hiện hữu, nếu cổ đông không mua hết số lượng cổ phần chào bán hoặc cổ phiếu lẻ phát sinh sau khi thực hiện quyền thì toàn bộ số lượng cổ phần còn lại sẽ được ủy quyền cho Hội đồng quản trị chào bán tiếp cho đối tượng nhà đầu tư khác với giá chào bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.

Ví dụ: tại ngày chốt danh sách, cổ đông A có 302 cổ phiếu, sẽ được nhận: (302x1):1=302 quyền mua và sẽ được mua 302 cổ phiếu mới.

- Quy định về chuyển nhượng quyền mua:

+ Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 19/06/2015 đến ngày 14/07/2015.

+ Quyền mua chỉ được phép chuyển nhượng 01 lần.

- Quy định về chứng khoán đặt mua:

+ Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 19/06/2015 đến ngày 17/07/2015.

+ Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại Trụ sở chính Công ty cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ, địa chỉ: ngõ 1, đường Bắc Kạn, tổ 2, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên  và xuất trình chứng minh nhân dân.

VNIndex

961.26

11.36 (1.18%)

 
VNIndex 961.26 11.36 1.18%
HNX 141.7 0.84 0.59%
UPCOM 63.64 -0.11 -0.17%