TS4: Ngày GDKHQ Tạm ứng cổ tức năm 2015 (6%), tổ chức Đại hội cổ đông năm 2016

 

CTCP Thủy sản số 4 (TS4 – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/02/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 19/02/2016

- Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức năm 2015, tổ chức Đại hội cổ đông năm 2016

a. Tạm ứng cổ tức năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện: 6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng)

- Ngày thực hiện: 30/09/2016

-  Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty Cổ phần Thủy sản số 4 (vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu) từ ngày 30/09/2016 và xuất trình Chứng minh nhân dân.

 b. Tham dự Đại hội cổ đông năm 2016

 Tỷ lệ thực hiện:               

1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
Thời gian thực hiện: 8h00-12h00, ngày 21/03/2016
Địa điểm thực hiện: Khách sạn PALACE, Số 56-66 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.HCM.
Nội dung Đại hội:
-  Báo cáo kết quả SXKD năm 2015 và  triển khai kế hoạch SXKD năm 2016;
- Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, tiến độ triển khai các dự án đã đầu tư       năm 2015 và kế hoạch đầu tư năm 2016;
-  Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động SXKD năm 2015;
-  Bầu thay thế thành viên HĐQT từ nhiệm.
-  Sửa đổi Điều lệ Công ty.
-  Một số vấn đề quan trọng khác trình Đại hội cổ đông.

VNIndex

956.71

6.81 (0.71%)

 
VNIndex 956.71 6.81 0.71%
HNX 140.9 0.04 0.03%
UPCOM 63.64 -0.11 -0.17%