TPH: Ngày GDKHQ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 và tạm ứng cổ năm 2015 bằng tiền

 

Công ty Cổ phần In Sách Giáo khoa tại Tp.Hà Nội TPH- HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  10/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 và tạm ứng cổ năm 2015 bằng tiền

a. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: 21/04/2016

- Địa điểm thực hiện: CTCP In sách giáo khoa tại thành phố Hà Nội – Tổ 60 – thị trấn Đông Anh – Hà Nội

- Nội dung lấy ý kiến:

 + Báo cáo tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2015, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016;
 + Báo cáo thẩm tra kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 của Ban kiểm soát;
+ Một số nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội.

b. Tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền
- Tỷ lệ thực hiện: 6%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 600 đồng)
- Thời gian thực hiện: 25/05/2016
-  Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần In sách giáo khoa tại thành phố Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần kể từ ngày 25/05/2016. Khi đến nhận cổ tức, cổ đông xuất trình chứng minh nhân dân.

VNIndex

961.26

0.0 (0.0%)

 
VNIndex 961.26 0.0 0.0%
HNX 141.7 0.0 0.0%
UPCOM 63.91 0.27 0.42%