Tổng CTCP Dược Việt Nam (DVN – UpCoM)

Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 23/04/2018.

Ngày đăng ký cuối cùng: 06/04/2018

Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau.          

Nội dung họp:

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch 2018;

+ Báo cáo của Ban kiểm soát;

+ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán  độc lập;

+ Tờ trình phương án chi trả thù lao Hội  đồng quản trị và Ban kiểm soát;

+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

VNIndex

957.89

7.99 (0.83%)

 
VNIndex 957.89 7.99 0.83%
HNX 141.74 0.88 0.62%
UPCOM 63.64 -0.11 -0.17%