Tổng CTCP Dược Việt Nam (DVN – UpCoM)

Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 23/04/2018.

Ngày đăng ký cuối cùng: 06/04/2018

Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau.          

Nội dung họp:

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch 2018;

+ Báo cáo của Ban kiểm soát;

+ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán  độc lập;

+ Tờ trình phương án chi trả thù lao Hội  đồng quản trị và Ban kiểm soát;

+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

VNIndex

998.34

-4.74 (-0.47%)

 
VNIndex 998.34 -4.74 -0.47%
HNX 147.24 -0.46 -0.31%
UPCOM 66.9 0.11 0.16%

Lịch sự kiện

01/12/2020
03/12/2020
04/12/2020
07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
26/10/2021