Tổng CTCP Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV (MVB- UpCoM)

Thời gian thực hiện: Dự  kiến từ 8h00 đến 12h00 ngày 18/04/2018.

Ngày đăng ký cuối cùng: 26/03/2018

Địa điểm thực hiện: Hội trường tầng 11, trụ sở văn phòng Tổng Công ty (số 1 Phan Đình Giót – Thanh Xuân – Hà Nội).

Nội dung họp:

+ Phê duyệt kết quả sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2017, phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ;

+ Sửa đổi điều lệ Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV – CTCP

+ Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính;

+ Các nội dung đề nghị Đại hội đồng cổ  đông giao trách nhiệm cho Hội đồng quản trị  giữa 02 kỳ Đại hội;

+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

VNIndex

1,019.8

5.48 (0.54%)

 
VNIndex 1,019.8 5.48 0.54%
HNX 151.99 1.19 0.78%
UPCOM 68.6 0.79 1.16%

Lịch sự kiện

04/12/2020
07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
11/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
18/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
23/12/2020
26/10/2021