Tổng CTCP Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV (MVB- UpCoM)

Thời gian thực hiện: Dự  kiến từ 8h00 đến 12h00 ngày 18/04/2018.

Ngày đăng ký cuối cùng: 26/03/2018

Địa điểm thực hiện: Hội trường tầng 11, trụ sở văn phòng Tổng Công ty (số 1 Phan Đình Giót – Thanh Xuân – Hà Nội).

Nội dung họp:

+ Phê duyệt kết quả sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2017, phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ;

+ Sửa đổi điều lệ Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV – CTCP

+ Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính;

+ Các nội dung đề nghị Đại hội đồng cổ  đông giao trách nhiệm cho Hội đồng quản trị  giữa 02 kỳ Đại hội;

+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

VNIndex

949.9

10.87 (1.14%)

 
VNIndex 949.9 10.87 1.14%
HNX 140.86 0.0 0.0%
UPCOM 63.64 -0.11 -0.17%