Tổng công ty Điện lực TKV – CTCP (DTK– UpCOM)

Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 20/04/2018.

Ngày đăng ký cuối cùng: 21/03/2018

Địa điểm thực hiện: Hội trường tầng 5 Tổng công ty Điện lực TKV-CTCP, số 78 tầng 2 tòa nhà Sannam, đường Duy Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Nội dung họp:

+ Báo cáo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;

+ Báo cáo hoạt động của Hội  đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch hoạt  động năm 2018;

+ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017;

+ Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Tổng công ty, kết quả hoạt động quản lý của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc năm 2017;

+ Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt  động của Ban kiểm soát và của từng Kiểm soát viên năm 2017;

+ Báo cáo chi trả thù lao và  tiền lương thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và quản lý khác Tổng công ty năm 2017 và Kế hoạch chi trả thù  lao và tiền lương thành viên Hội đồng quản trị, ban kiểm soát Tổng công ty năm 2018;

+ Biểu quyết các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của đại hội.

VNIndex

925.47

6.39 (0.69%)

 
VNIndex 925.47 6.39 0.69%
HNX 135.34 0.97 0.72%
UPCOM 62.74 0.01 0.01%