TNG: Ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014


CTCP Đầu tư và Thương mại TNG (TNG- HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 7/3/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng: 11/03/2014

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 13/04/2014

- Địa điểm thực hiện: Dự kiến tại Trung tâm điện ảnh tỉnh Thái Nguyên.

- Nội dung đại hội: Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014; thông qua việc chi cổ tức năm 2013 và mức chi trả cổ tức năm 2014; thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi, và/(hoặc) phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

VNIndex

925.47

6.39 (0.69%)

 
VNIndex 925.47 6.39 0.69%
HNX 135.34 0.97 0.72%
UPCOM 62.74 0.01 0.01%