TNC: Ngày giao dịch không hưởng quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020


Công ty cổ phần Cao Su Thống Nhất

Mã chứng khoán: TNC 

Sàn giao dịch: HOSE 

Ngày đăng ký cuối cùng: 15/05/2020

Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Tỷ lệ thực hiện: 1cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 12/06/2020, thời gian cụ thể công ty sẽ thông báo trong thư mời.

- Địa điểm thực hiện: CTCP Cao su Thống Nhất - số 256 đường 27/4, Phường Phước Hưng, Thành phố Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

- Nội dung họp:

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020;

+ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019;

+ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;

+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;

+ Phê duyệt quỹ lương, thưởng, thù lao năm 2019 và đề xuất năm 2020;

+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020;

+ Và các nội dung khác (nếu có).

VNIndex

961.26

0.0 (0.0%)

 
VNIndex 961.26 0.0 0.0%
HNX 141.7 0.0 0.0%
UPCOM 63.91 0.27 0.42%