TNC: Ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014

CTCP Cao Su Thống Nhất (TNC- HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/3/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2014

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014

- Tỷ lệ thực hiện : 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện : Dự kiến 16/04/2014

- Địa điểm thực hiện : 256 đường 27/4, Phường Phước Hưng, Tp Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

- Nội dung họp :

+ Báo cáo thường niên và báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2013;

+ Phê chuẩn việc điều chỉnh kế hoạch SXKD 2013;

+ Báo cáo kết qủa hoạt động SXKD năm 2013 và kế hoạch SXKD đầu tư năm 2014;

+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013;

+ Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán;

+ Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2013 và tỷ lệ cổ tức dự kiến năm 2014;

+ Biểu quyết về việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty theo điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty;

+ Một số vấn đề khác.

VNIndex

944.42

0.73 (0.08%)

 
VNIndex 944.42 0.73 0.08%
HNX 140.33 -0.56 -0.4%
UPCOM 63.95 0.1 0.16%