TMW: Ngày GDKHQ Tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2014 và chia cổ tức năm 2013 bằng tiền (15%)

CTCP Tổng hợp Gỗ Tân Mai (TMW- UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/3/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2014

- Lý do và mục đích: Tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2014 và chia cổ tức năm 2013 bằng tiền.

1. Tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2014.

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết).

- Thời gian thực hiện Dự kiến 25/04/2014

- Địa điểm thực hiện: Khách sạn Đồng Nai (số 57 Phạm Văn Thuận, Phường Tân tiến, Tp Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai).

- Nội dung họp:

+ Báo cáo tổng kết của HĐQT về hoạt động sản xuất kinh doanh 2013.

+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013.

+ Thông qua tờ trình phân phối sử dụng lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các Quỹ năm 2013.

+ Thông qua kế hoạch SXKD, lợi nhuận, cổ tức năm 2014.

+ Các vấn đề khác.

2. Chia cổ tức năm 2013 bằng tiền.

- Tỷ lệ thực hiện: 15% (01 cổ phiếu nhận - 1.500 đồng).

- Thời gian thực hiện: 28/04/2014

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với cổ đông đã lưu ký nhận cổ tức tại thành viên lưu ký nơi nhà đầu tư mở tài khoản.

+ Đối với cổ đông chưa lưu ký nhận cổ tức tại Văn phòng công ty CP Tổng hợp gỗ Tân Mai, đường Nguyễn Văn Hóa, Khu phố 3, Phường Thống Nhất, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai. Từ ngày 28/04/2014 và xuất trình chứng minh nhân dân.

VNIndex

961.26

11.36 (1.18%)

 
VNIndex 961.26 11.36 1.18%
HNX 141.7 0.84 0.59%
UPCOM 63.64 -0.11 -0.17%