TL1535302: Ngày chốt danh sách trái chủ nhận tiền lãi trái phiếu 2019

TL1535302: Ngày chốt danh sách trái chủ nhận tiền lãi trái phiếu 2019


Tên tổ chức phát hành: Kho bạc Nhà nước- Bộ tài chính

- Mã chứng khoán: TL1535302

- Loại chứng khoán: Trái phiếu Chính phủ

- Ngày đăng ký cuối cùng: 23/10/2019

-  Lý do và mục đích: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2019

- Tỷ lệ thanh toán: 01 trái phiếu được nhận 7.750 đồng

- Ngày thanh toán: 29/10/2019

VNIndex

1,194.2

0.0 (0.0%)

 
VNIndex 1,194.2 0.0 0.0%
HNX 225.47 0.0 0.0%
UPCOM 78.64 0.88 1.12%