TJC: Ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

 

Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại (TJC – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 2/3/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 04/03/2015

- Lý do và mục đích: Thưởng cổ phiếu và Thực hiện quyền mua cổ phiếu

1. Thưởng cổ phiếu:

- Tỷ lệ thực hiện: 5:1 (Người sở hữu 05 cổ phiếu được quyền nhận 01 cổ phiếu mới)

- Phương án làm tròn và phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): Trong quá trình phân bổ, cổ phiếu phân phối cho cổ đông theo danh sách tại ngày chốt được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được thưởng cho Công đoàn Công ty nhằm đảm bảo số vốn tăng thêm sau phát hành đạt chẵn 12 tỷ đồng.

Ví dụ: Theo tỷ lệ phân bổ cổ phiếu thưởng 5:1, cổ đông có tên trong danh sách thực hiện quyền sở hữu 112 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 22,4 cổ phiếu thưởng. Tuy nhiên số lượng cổ phiếu thưởng cổ đông này nhận được sẽ được làm tròn xuống là 22 cổ phiếu.

    - Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng tại các Thành viên nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng tại trụ sở của Công ty cổ phần Dịch vụ Vận Tải và Thương mại tại 01 Hoàng Văn Thụ, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng và xuất trình chứng minh nhân dân.

Thực hiện quyền mua cổ phiếu:

- Số lượng chứng khoán phát hành: 2.400.000 cổ phiếu

- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu

- Tỷ lệ thực hiện: 5:2 (05 cổ phiếu được hưởng 02 quyền, 01 quyền được mua 01 cổ phiếu mới)

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết (nếu có):

Khi chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền, số cổ phiếu sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, số lượng cổ phiếu nhỏ hơn 1 đơn vị sẽ không được thực hiện.

Trong trường hợp cổ phiếu phát hành thêm không được mua hết và số cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ do Hội đồng quản trị quyết định chào bán cho các đối tượng khác với giá không thấp hơn giá chào bán lần đầu.

Ví dụ: Theo tỷ lệ phân bổ quyền mua cổ phiếu 5:2, cổ đông có tên trong danh sách thực hiện quyền sở hữu 111 cổ phiếu sẽ được phân bổ 44,4 quyền mua cổ phiếu. Tuy nhiên số lượng quyền mua cổ phiếu thưởng cổ đông này được phân bổ sẽ được làm tròn xuống là 44 quyền mua cổ phiếu.

- Quy định về chuyển nhượng quyền mua:

+ Thời gian chuyển nhượng quyền mua: từ ngày 10/03/2015 đến ngày 27/03/2015.

+ Quyền mua cổ phiếu chỉ được chuyển nhượng 01 lần.

- Quy định về chứng khoán đặt mua:

+ Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: từ ngày 10/03/2015 đến ngày 08/04/2015.

+ Cổ phiếu đặt mua là loại tự do chuyển nhượng

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại trụ sở của Công ty cổ phần Dịch vụ Vận Tải và Thương mại tại 01 Hoàng Văn Thụ - Minh Khai – Hồng Bàng – Hải Phòng và xuất trình chứng minh nhân dân.  

VNIndex

961.26

11.36 (1.18%)

 
VNIndex 961.26 11.36 1.18%
HNX 141.7 0.84 0.59%
UPCOM 63.64 -0.11 -0.17%