(ĐTCK) Theo số liệu vừa công bố của Cục Thống kê Hà Nội, tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn Hà Nội ước tính tháng 6 đạt 1.288 nghìn tỷ đồng, tăng 1% so tháng trước và tăng 8,2% so tháng 12/2014;
Huy động vốn của các ngân hàng tại Hà Nội tiếp tục tăng

Ảnh Internet

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thành phố 6 tháng đầu năm ước thực hiện 72.436 tỷ đồng (không bao gồm thu từ cổ tức và lợi nhuận còn lại của các DNNN), đạt 51,1% dự toán, tăng 13,3% so với cùng kỳ, nếu tính cả thu cổ tức và lợi nhuận còn lại của các DNNN thì đạt 60,9% dự toán.

Trong đó, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 6.197 tỷ đồng, đạt 48,9% dự toán, tăng 12%; thu từ dầu thô 2.142 tỷ đồng, đạt 53,6% dự toán và bằng 55,5% so với cùng kỳ; thu nội địa ước thực hiện 64.097 tỷ đồng, đạt 51,3% dự toán, tăng 17,5% so với cùng kỳ.

Tổng chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm ước thực hiện 26.965 tỷ đồng, đạt 45,6% dự toán, tăng 13,2% so với cùng kỳ; trong đó, chi ngân sách cấp Thành phố đạt 44,3%, chi ngân sách quận, huyện, thị xã đạt 47,4% dự toán.

Chi đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách Thành phố là 11.687 tỷ đồng, đạt 48,1% dự toán, tăng 13,1% so với cùng kỳ. Các khoản chi thường xuyên ước thực hiện 15.180 tỷ đồng, đạt 46,2% dự toán, tăng 12,6% so với cùng kỳ, trong đó, chi thường xuyên ngân sách Thành phố đạt 44,9% dự toán, quận, huyện, thị xã đạt 47,5%.

Theo nhận định của Cục Thống kê Hà Nội, nhìn chung ngân sách đã chủ động, đảm bảo, đáp ứng kịp thời, đầy đủ các khoản chi cho các cấp, các ngành thực hiện nhiệm vụ phát triển sự nghiệp giáo dục, y tế, văn hoá, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh theo đúng dự toán được giao và phù hợp với tiến độ triển khai thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị.

Về tín dụng, tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn Hà Nội ước tính tháng 6 đạt 1.288 nghìn tỷ đồng, tăng 1% so tháng trước và tăng 8,2% so tháng 12/2014; trong đó, tiền gửi tăng 1% so tháng trước và tăng 8,5% (tiền gửi tiết kiệm tăng 0,8% và 13,9%, tiền gửi thanh toán tăng 1,1% và tăng 4,7%), phát hành giấy tờ có giá tăng 1,7% và tăng 2,8%.

Tổng dư nợ cho vay ước tính tháng 6 gần 1.102 nghìn tỷ đồng, tăng 0,3% so tháng trước và tăng 9% so tháng 12/2014, trong đó dư nợ ngắn hạn tăng 0,2% và tăng 8,7%, dư nợ trung và dài hạn tăng 0,4% và 9,5%.

Hiếu Minh
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.