TIE: Ngày GDKHQ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

 

Công ty cổ phần TIE (TIE- HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  21/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: 28/04/2016

- Địa điểm thực hiện: Trung tâm Hội nghị White Palace số 194 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận.

- Nội dung lấy ý kiến:

+     Báo cáo về công tác quản trị công ty năm 2015 và định hướng năm 2016.
+     Báo cáo phân tích kết quả hoạt động năm 2015 và các giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2016.
+     Báo cáo kết quả thẩm định tình hình hoạt động tài chính năm 2015 của Trưởng BKS.
+     Tờ trình báo cáo về tỉ lệ phân phối lợi nhuận và tỉ lệ chia cổ tức năm 2015.
+     Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.
+     Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2016.
+     Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

VNIndex

961.26

0.0 (0.0%)

 
VNIndex 961.26 0.0 0.0%
HNX 141.7 0.0 0.0%
UPCOM 63.91 0.27 0.42%