TIC: Ngày GDKHQ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

 

 Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Tây Nguyên (TIC - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  22/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: 20/04/2016

- Địa điểm thực hiện: Hội đồng (lầu 6) Công ty cổ phần đầu tư Điện Tây Nguyên, 114 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, Tp. Pleiku, Gia Lai.

- Nội dung họp:

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2015;
+ Báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2015 và định hướng kế  hoạch SXKD năm 2016;
+ Thông qua bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2015-2020;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

VNIndex

921.05

-25.42 (-2.76%)

 
VNIndex 921.05 -25.42 -2.76%
HNX 134.04 -3.09 -2.31%
UPCOM 63.4 -0.18 -0.28%