THT: Ngày GDKHQ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

 

Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin (THT - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/02/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 04/02/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: 08/04/2016

- Địa điểm thực hiện: Văn phòng Công ty cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin, phường Hà Tu, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh

- Nội dung lấy ý kiến:

+ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và phương án sản xuất kinh doanh năm 2016;
+ Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán và Báo cáo của Ban Kiểm soát thẩm định báo cáo tài chính năm 2015;
+ Phân phối lợi nhuận năm 2015 và Tăng vốn Điều lệ bằng hình thức phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu từ nguồn quỹ kết dư;
+ Báo cáo tiền thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2015;
+ Các báo cáo của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát về công tác quản lý Công ty và giám sát bộ máy điều hành trong Công ty;
+ Lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016;
+ Sửa đổi Điều lệ Công ty cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2014;
+ Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát;
+ Một số công việc khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

VNIndex

943.82

-0.6 (-0.06%)

 
VNIndex 943.82 -0.6 -0.06%
HNX 140.44 0.11 0.08%
UPCOM 63.71 -0.24 -0.38%