Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Phát huy vai trò cơ quan tham mưu, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị

Toàn cảnh hội nghị

Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Phát huy vai trò cơ quan tham mưu, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị

6 tháng đầu năm 2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chủ động tham mưu, nghiên cứu, đề xuất thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, nổi bật là các là các nội dung liên quan đến công tác xây dựng thể chế, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công.
Chiều 9/7, tại Trụ sở Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Đảng ủy cơ quan đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019. Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Văn Trung chủ trì Hội nghị.

Phát huy tốt vai trò hạt nhân chính trị

Trình bày Dự thảo Báo cáo tại Hội nghị, ông Mai Ngọc Bích, Vụ trưởng, Phó Bí thư Đảng ủy cho biết, 6 tháng đầu năm 2019, Đảng ủy cơ quan đã phát huy tốt vai trò hạt nhân chính trị, tiếp tục phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả với Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo các đơn vị cụ thể hóa tinh thần của các Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII; chủ động tham mưu, nghiên cứu, đề xuất thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, nổi bật là các là các nội dung liên quan đến công tác xây dựng thể chế, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Về công tác xây dựng và hướng dẫn thi hành pháp luật, trong 6 tháng đầu năm 2019, Bộ tập trung đẩy mạnh việc nghiên cứu, tham mưu, đề xuất hoàn thiện thể chế và xây dựng các cơ chế, chính sách nhằm tăng cường hơn nữa hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, thúc đẩy kinh tế tăng trưởng và phát triển bền vững.

Nổi bật là các vấn đề như Quốc hội thông qua Luật Đầu tư công (sửa đổi), trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch; Chính phủ ban hành Chỉ thị về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu; Đề án “Định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả thu hút và sử dụng đầu tư nước ngoài đến năm 2030” (gọi tắt là Chiến lược thu hút FDI thế hệ mói); Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường công tác triển khai thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012.

Bên cạnh đó, tập trung xây dựng, hoàn thiện dự án Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư để báo cáo Chính phủ trong tháng 7/2019 và trình Quốc hội khóa XIV cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 8 (tháng 10/2019)...

Về triển khai các nội dung liên quan đến cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, Bộ đã trình Thủ tướng Chính phủ đề án thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia và dự thảo Nghị quyết của Chính phủ ban hành cơ chế ưu đãi và thể chế vượt trội đối với Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia; Đề án thúc đẩy mô hình kinh tế chia sẻ; phối hợp tổ chức thành công Diễn đàn Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo tại Việt Nam 2019 (Vietnam Venture Summit 2019)...

Đối với công tác tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các Nghị quyết, báo cáo xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Bộ đã xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 với 4 trọng tâm chỉ đạo điều hành, 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu và 186 nhiệm vụ cụ thể…

Về công tác xây dựng kế hoạch đầu tư công, Bộ đã trình Thủ tướng Chính phủ phương án giao chi tiết kế hoạch 2019 cho các Bộ, ngành, địa phương và kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016- 2020 cho dự án đường sắt và đường bộ quan trọng, cấp bách sử dụng vốn dự phòng kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020; dự án sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ còn dư giai đoạn 2014-2016; dự án sử dụng vốn từ nguồn thu đề lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước năm 2019 của các bộ, ngành; giao bổ sung và điều chỉnh kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiẽu quốc gia giai đoạn 2016-2020.

Về công tác tham mưu xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh, phát triển kinh tế thị trường, ngay ngày đầu năm 2019, Bộ đã xây dựng trình Chính phủ ban hành Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực canh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021; cùng với đó là nhiều Nghị quyết, Thông tư tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiêp.

Bộ đã hoàn thành tốt các báo cáo tình hình KT-XH hàng tháng, bảo đảm chất lượng phục vụ kịp thời công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị về triển khai thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị; Đề án thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát; hoàn thành “Báo cáo kết quả kiểm kê, đánh giá thực chất tình hình các nguồn lực của nền kinh tế giai đoạn 2011-2015”. Bên cạnh đó đã tổ chức thành công Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên phạm vi toàn quốc (tiến hành từ ngày 01/4/2019 đến ngày 25/4/2019).

Với vai trò là cơ quan thường trực, giúp việc cho Tiểu ban Kinh tế - Xã hội phục vụ Đại hội Đảng lần thứ XIII, Bộ đã và đang tích cực chuẩn bị, phục vụ các công việc của Tiểu ban Kinh tế - Xã hội và Tổ Biên tập bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng công việc được giao.

Dự thảo Báo cáo cũng nêu rõ, công tác đảng nói chung và sinh hoạt đảng nói riêng tại các đảng bộ, chi bộ đảm bảo theo đúng Điều lệ Đảng. Các cấp ủy đảng đã thực hiện đúng kế hoạch đã đặt ra, nghiêm túc trong quán triệt, triển khai và cụ thể hóa các Nghị quyết, chú trọng công tác củng cố tổ chức cơ sở đảng, công tác phát triển đảng viên. Công tác cán bộ: Kiện toàn cấp ủy, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ được tiến hành chặt chẽ theo quy định.

Công tác kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên đã đi vào nền nếp; Công tác Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh cơ quan có nhiều hoạt động tích cực, đáp ửng yêu cầu thực tiễn.

ảnh 1
Thứ trưởng Nguyễn Văn Trung phát biểu kết luận Hội nghị

Chủ động nghiên cứu tham mưu, giúp Chính phủ thực hiện tốt các nhiệm vụ

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Đảng ủy cơ quan cho biết, trên cơ sở chương trình công tác năm 2019, Đảng ủy cơ quan tiếp tục lãnh đạo các cấp ủy đảng, chỉ đạo đến cán bộ, đảng viên chủ động nghiên cứu tham mưu, xây dựng các cơ chế, chính sách, luật pháp giúp Chính phủ thực hiện tốt các nhiệm vụ, góp phần hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã đặt ra trong 6 tháng cuối nám 2019.

Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong các lĩnh vực do Bộ quản lý, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của Bộ. Thực hiện kiên quyết, đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tăng cường tính công khai, minh bạch trong các hoạt động. Tiếp tục đổi mới phương pháp, lề lối làm việc, kỷ cương kỷ luật công tác; nâng cao chất lượng tham mưu, giúp việc của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ cơ quan đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Về công tác xây dựng đảng, chủ động và tích cực triển khai các nội dung đã đặt ra trong Chương trình công tác năm 2019 và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của Đảng bộ cơ quan và các đảng bộ, chi bộ trực thuộc.

Cũng tại Hội nghị, Đảng ủy Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã trao Bằng khen “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" 5 năm liên tục của Đảng ủy Khối cho 2 tổ chức đảng và 8 đảng viên; trao Giấy khen “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" 5 năm liên tục của Đảng ủy cơ quan cho ông Nguyễn Quốc Việt, Bí thư Đảng bộ, Phó Tổng biên tập Báo Đầu tư và Giấy khen “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2018 của Đảng ủy cơ quan cho 18 tổ chức đảng.

ảnh 2
Thứ trưởng Nguyễn Văn Trung trao bằng khen và giấy khen cho các tập thể và cá nhân xuất sắc. Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng biên tập Báo Đầu tư Nguyễn Quốc Việt (ngoài cùng bên phải) vinh dự nhận Giấy khen "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" 5 năm liên tục của Đảng ủy cơ quan
ảnh 3
Thứ trưởng Nguyễn Đức Trung trao giấy khen "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" năm 2018 của Đảng ủy cơ quan cho các tổ chức đảng thuộc Bộ. Báo Đầu tư vinh dự là 1 trong 18 tổ chức đảng được nhận Giấy khen lần này.
ảnh 4
Các tổ chức đảng được nhận Giấy khen của Đảng ủy cơ quan
Tin bài liên quan

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu