Thoái vốn nhà nước trong doanh nghiệp: Việc nhiều, không thể chậm thêm

Gần như toàn bộ kế hoạch thoái vốn nhà nước trong các doanh nghiệp của cả giai đoạn 2017-2020 đổ dồn vào năm nay, sau khi tiến độ của các năm trước đều không đạt được.

Tác giả Khánh An / baodautu.vn