THG: Ngày GDKHQ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

 

Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (THG - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  21/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: ngày 15/04/2016

- Địa điểm thực hiện: Trung tâm hội nghị tỉnh Tiền Giang, Số 6C Rạch Gầm, Phường 1, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang

- Nội dung họp:

+     Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2015
+    Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và kế hoạch năm 2016
+     Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch năm 2016
+     Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016
+    Phê duyệt thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty, Người công bố thông tin đã chi năm 2015 và kế hoạch chi trả năm 2016
+    Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016

VNIndex

1,019.8

5.48 (0.54%)

 
VNIndex 1,019.8 5.48 0.54%
HNX 151.99 1.19 0.78%
UPCOM 68.6 0.79 1.16%

Lịch sự kiện

04/12/2020
07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
11/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
18/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
23/12/2020
26/10/2021