Thành viên Ban kiểm phiếu phải có tiêu chuẩn gì?

Thành viên Ban kiểm phiếu phải có tiêu chuẩn gì?

(ĐTCK) Luật Doanh nghiệp hiện hành quy định, Đại hội đồng cổ đông (ĐHCĐ) bầu một hoặc một số người vào Ban kiểm phiếu theo đề nghị của chủ tọa cuộc họp, mà không quy định chi tiết thành phần của Ban kiểm phiếu. Điều này khiến cho không ít công ty khi tổ chức ĐHCĐ không biết phải lựa chọn nhân sự có tiêu chuẩn như thế nào để bầu làm thành viên Ban kiểm phiếu?

Bà Nguyễn Thị Thùy Dương - Chuyên viên Tư vấn quản trị doanh nghiệp phụ trách EzGSM (Đại hội đồng cổ đông trực tuyến), Công ty cổ phần Chứng khoán FPT:

Luật Doanh nghiệp không quy định cụ thể về số lượng, điều kiện, tiêu chuẩn của thành viên Ban kiểm phiếu. Vì vậy, trước khi tiến hành ĐHCĐ, Ban tổ chức cần dự trù trước nhân sự của Ban kiểm phiếu để tránh mất thời gian của đại hội.

Trong Điều lệ công ty, các quy định và quy chế quản lý nội bộ của công ty nên quy định rõ điều kiện và phương thức bầu thành viên Ban kiểm phiếu, cũng như xác định quyền hạn và thủ tục của ban này. Danh tính của thành viên Ban kiểm phiếu nên được công khai tại ĐHCĐ và ghi vào biên bản cuộc họp.

Công ty nên khuyến khích bầu các thành viên độc lập vào Ban kiểm phiếu như: đại diện của các cổ đông thiểu số; trong một số trường hợp cần thiết, công ty nên chỉ định tổ chức độc lập (luật sư, tổ chức kiểm toán, công ty chuyên nghiệp cung cấp dịch vụ tổ chức ĐHCĐ…) thực hiện việc thu thập và kiểm phiếu.

Việc có thành viên độc lập trong Ban kiểm phiếu sẽ giúp cổ đông có thể tin tưởng rằng, Ban kiểm phiếu sẽ thực hiện nhiệm vụ một cách công bằng, minh bạch. Để đảm bảo Ban kiểm phiếu thực hiện chức năng của mình một cách độc lập với giám đốc/tổng giám đốc, Ban giám đốc và Hội đồng quản trị, theo thông lệ tốt, những đối tượng sau không nên là thành viên Ban kiểm phiếu: thành viên Hội đồng quản trị và ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị; thành viên Ban giám đốc; những người có liên quan đến các đối tượng trên.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,021.49

1.69 (0.17%)

 
VNIndex 1,021.49 1.69 0.17%
HNX 152.48 0.5 0.33%
UPCOM 69.02 0.42 0.61%

Lịch sự kiện

07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
11/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
18/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
23/12/2020
26/10/2021