TFC: Ngày GDKHQ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

Công ty cổ phần Trang (TFC- HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  15/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: 9 giờ sáng, thứ hai, ngày 4 tháng 4 năm 2016

- Địa điểm thực hiện: Crystal Palace. C17-1-2 Nguyễn Lương Bằng, Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Nội dung lấy ý kiến:

-     Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015
-     Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, kế hoạch kinh doanh năm 2016
-     Báo cáo của Ban Kiểm Soát về tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2015
-     Các báo cáo và tờ trình Đại hội cổ đông phê duyệt:
·     Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015
·     Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2015
·     Phân phối lợi nhuận 2015, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức
·     Kế hoạch kinh doanh 2016
·     Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2016
·     Chi trả thù lao Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát
-     Một số nội dung khác.

VNIndex

919.08

-1.97 (-0.21%)

 
VNIndex 919.08 -1.97 -0.21%
HNX 134.37 0.33 0.25%
UPCOM 62.73 -0.66 -1.06%