TDF: Ngày giao dịch không hưởng quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020


Công ty cổ phần Trung Đô

Mã chứng khoán: TDF 

Sàn giao dịch: UpCOM 

Ngày đăng ký cuối cùng: 12/06/2020

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 29/06/2020

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty cổ phần Trung Đô  – Số 205, đường Lê Duẩn, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

- Nội dung họp:

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020;

+ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;

+ Báo cáo việc trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019, kế hoạch năm 2020;

+ Thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty cổ phần Trung Đô năm 2020;

+ Các vấn đề khác trong thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

VNIndex

1,097.17

-38.95 (-3.55%)

 
VNIndex 1,097.17 -38.95 -3.55%
HNX 220.79 -7.03 -3.18%
UPCOM 76.42 -0.99 -1.3%

Lịch sự kiện / Đại hội cổ đông

28/01/2021
29/01/2021
01/02/2021
02/02/2021
05/02/2021
08/02/2021
16/02/2021
17/02/2021
19/02/2021
25/02/2021
02/03/2021
04/03/2021
12/03/2021