TD1949206: Ngày chốt danh sách trái chủ nhận tiền lãi trái phiếu 2020


Tên tổ chức phát hành: Kho bạc Nhà nước- Bộ tài chính

- Mã chứng khoán: TD1949206  

- Loại chứng khoán: Trái phiếu Chính phủ đấu thầu đợt 134/2019

- Ngày đăng ký cuối cùng: 22/09/2020

- Lý do và mục đích: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2020

- Tỷ lệ thanh toán: 01 trái phiếu được nhận  5.200 đồng

- Ngày thanh toán:  28/09/2020

VNIndex

910.91

2.64 (0.29%)

 
VNIndex 910.91 2.64 0.29%
HNX 132.81 1.28 0.97%
UPCOM 61.29 0.0 0.0%