TD1838132: Ngày chốt danh sách trái chủ nhận tiền lãi trái phiếu 2020

TD1838132: Ngày chốt danh sách trái chủ nhận tiền lãi trái phiếu 2020


Tên tổ chức phát hành: Kho bạc Nhà nước- Bộ tài chính

- Mã chứng khoán: TD1838132  

- Loại chứng khoán: TPCP

- Ngày đăng ký cuối cùng: 21/01/2020

- Lý do và mục đích: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2020

- Tỷ lệ thanh toán: 01 trái phiếu được nhận 5.200 đồng

- Ngày thanh toán: 03/02/2020

VNIndex

961.26

11.36 (1.18%)

 
VNIndex 961.26 11.36 1.18%
HNX 141.7 0.84 0.59%
UPCOM 63.91 0.27 0.42%