TD1833130: Ngày chốt danh sách trái chủ nhận tiền lãi trái phiếu 2020

Tên tổ chức phát hành: Kho bạc Nhà nước- Bộ tài chính

- Mã chứng khoán: TD1833130

- Loại chứng khoán: TPCP

- Ngày đăng ký cuối cùng: 22/12/2020

- Lý do và mục đích: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2020

- Tỷ lệ thanh toán: 01 trái phiếu được nhận 5.300 đồng

- Ngày thanh toán: 28/12/2020

VNIndex

1,166.78

2.57 (0.22%)

 
VNIndex 1,166.78 2.57 0.22%
HNX 240.12 -0.16 -0.07%
UPCOM 77.46 1.28 1.66%