TD1823089: Ngày chốt danh sách trái chủ nhận tiền lãi trái phiếu 2021

Tên tổ chức phát hành: Kho bạc Nhà nước - Bộ tài chính

- Mã chứng khoán: TD1823089

- Loại chứng khoán: Trái phiếu Chính phủ

- Ngày đăng ký cuối cùng: 26/10/2021

- Lý do và mục đích: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2021

- Tỷ lệ thanh toán: 01 trái phiếu được nhận 4.200 đồng

- Ngày thanh toán: 01/11/2021

VNIndex

1,489.1

3.91 (0.26%)

 
VNIndex 1,489.1 3.91 0.26%
HNX 459.17 3.36 0.73%
UPCOM 114.58 0.48 0.42%