TD1727399: Ngày chốt danh sách trái chủ nhận tiền lãi trái phiếu 2021

Tên tổ chức phát hành: Kho bạc Nhà nước - Bộ tài chính

- Mã chứng khoán: TD1727399

- Loại chứng khoán: Trái phiếu Chính phủ

- Ngày đăng ký cuối cùng: 27/10/2021

- Lý do và mục đích: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2021

- Tỷ lệ thanh toán: 01 trái phiếu được nhận 5.400 đồng

- Ngày thanh toán: 02/11/2021

VNIndex

1,488.3

3.11 (0.21%)

 
VNIndex 1,488.3 3.11 0.21%
HNX 458.21 2.4 0.52%
UPCOM 114.58 0.48 0.42%