TD1724418: Ngày chốt danh sách trái chủ nhận tiền lãi trái phiếu 2019

TD1724418: Ngày chốt danh sách trái chủ nhận tiền lãi trái phiếu 2019


Tên tổ chức phát hành: Kho bạc Nhà nước- Bộ tài chính

- Mã chứng khoán: TD1724418

- Loại chứng khoán: TPCPBL

- Ngày đăng ký cuối cùng: 15/10/2019

-  Lý do và mục đích: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2019

- Tỷ lệ thanh toán: 01 trái phiếu được nhận 4.800 đồng

- Ngày thanh toán: 19/10/2019

VNIndex

908.58

-3.92 (-0.43%)

 
VNIndex 908.58 -3.92 -0.43%
HNX 131.71 -0.93 -0.71%
UPCOM 60.96 0.3 0.5%