TD1722377: Ngày chốt danh sách trái chủ nhận tiền lãi trái phiếu 2019

TD1722377: Ngày chốt danh sách trái chủ nhận tiền lãi trái phiếu 2019


Tên tổ chức phát hành: Kho bạc Nhà nước- Bộ tài chính

- Mã chứng khoán: TD1722377  

- Loại chứng khoán: TPCP

- Ngày đăng ký cuối cùng: 07/01/2020

-  Lý do và mục đích: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2020

- Tỷ lệ thanh toán: 01 trái phiếu được nhận 5.200 đồng

- Ngày thanh toán: 13/01/2020

VNIndex

919.08

-1.97 (-0.21%)

 
VNIndex 919.08 -1.97 -0.21%
HNX 134.37 0.33 0.25%
UPCOM 62.73 -0.66 -1.06%