TD1621449: Ngày chốt danh sách trái chủ nhận tiền lãi trái phiếu 2020

TD1621449: Ngày chốt danh sách trái chủ nhận tiền lãi trái phiếu 2020


Tên tổ chức phát hành: Kho bạc Nhà nước- Bộ tài chính

- Mã chứng khoán: TD1621449  

- Loại chứng khoán: Trái phiếu chính phủ

- Ngày đăng ký cuối cùng: 24/02/2020

- Lý do và mục đích: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2020

- Tỷ lệ thanh toán: 01 trái phiếu được nhận 6.200 đồng

- Ngày thanh toán: 28/02/2020

VNIndex

912.31

-0.19 (-0.02%)

 
VNIndex 912.31 -0.19 -0.02%
HNX 132.96 -0.16 -0.12%
UPCOM 61.78 0.49 0.8%