TD1621447: Ngày chốt danh sách trái chủ nhận tiền lãi trái phiếu 2020

TD1621447: Ngày chốt danh sách trái chủ nhận tiền lãi trái phiếu 2020


Tên tổ chức phát hành: Kho bạc Nhà nước - Bộ tài chính

- Mã chứng khoán: TD1621447  

- Loại chứng khoán: Trái phiếu chính phủ

- Ngày đăng ký cuối cùng: 12/02/2020

- Lý do và mục đích: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2020

- Tỷ lệ thanh toán: 01 trái phiếu được nhận 6.500 đồng

- Ngày thanh toán: 18/02/2020

VNIndex

940.57

-5.9 (-0.63%)

 
VNIndex 940.57 -5.9 -0.63%
HNX 135.73 -1.4 -1.03%
UPCOM 63.4 -0.18 -0.28%