TD1530287: Ngày chốt danh sách trái chủ nhận tiền lãi trái phiếu 2020

TD1530287: Ngày chốt danh sách trái chủ nhận tiền lãi trái phiếu 2020


Tên tổ chức phát hành: Kho bạc Nhà nước- Bộ tài chính

- Mã chứng khoán: TD1530287  

- Loại chứng khoán: Trái phiếu chính phủ

- Ngày đăng ký cuối cùng: 24/02/2020

- Lý do và mục đích: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2020

- Tỷ lệ thanh toán: 01 trái phiếu được nhận 7.500 đồng

- Ngày thanh toán: 28/02/2020

VNIndex

908.03

-4.47 (-0.49%)

 
VNIndex 908.03 -4.47 -0.49%
HNX 132.34 -0.79 -0.59%
UPCOM 61.78 0.49 0.8%