TD1525280: Ngày chốt danh sách trái chủ nhận tiền lãi trái phiếu 2020

TD1525280: Ngày chốt danh sách trái chủ nhận tiền lãi trái phiếu 2020


Tên tổ chức phát hành: Kho bạc Nhà nước-Bộ tài chính

- Mã chứng khoán: TD1525280  

- Loại chứng khoán: TPCP

- Ngày đăng ký cuối cùng: 10/03/2020

- Lý do và mục đích: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2020

- Tỷ lệ thanh toán: 01 trái phiếu được nhận 6.300 đồng

- Ngày thanh toán: 16/03/2020

VNIndex

921.05

-25.42 (-2.76%)

 
VNIndex 921.05 -25.42 -2.76%
HNX 134.04 -3.09 -2.31%
UPCOM 63.4 -0.18 -0.28%