TD1424204: Ngày chốt danh sách trái chủ nhận tiền lãi trái phiếu 2019

TD1424204: Ngày chốt danh sách trái chủ nhận tiền lãi trái phiếu 2019


Tên tổ chức phát hành: Kho bạc Nhà nước- Bộ tài chính

- Mã chứng khoán: TD1424204

- Loại chứng khoán: Trái phiếu Chính phủ

- Ngày đăng ký cuối cùng: 11/11/2019

-  Lý do và mục đích: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2019

- Tỷ lệ thanh toán: 01 trái phiếu được nhận 6.400 đồng

- Ngày thanh toán: 15/11/2019

VNIndex

949.9

10.87 (1.14%)

 
VNIndex 949.9 10.87 1.14%
HNX 140.86 0.88 0.62%
UPCOM 63.75 0.04 0.06%