TD1424174: Ngày chốt danh sách trái chủ nhận tiền lãi trái phiếu 2019

TD1424174: Ngày chốt danh sách trái chủ nhận tiền lãi trái phiếu 2019


Tên tổ chức phát hành: Kho bạc Nhà nước- Bộ tài chính

- Mã chứng khoán: TD1424174

- Loại chứng khoán: Trái phiếu Chính phủ

- Ngày đăng ký cuối cùng: 09/10/2019

-  Lý do và mục đích: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2019

- Tỷ lệ thanh toán: 01 trái phiếu được nhận 6.100 đồng

- Ngày thanh toán: 15/10/2019

VNIndex

961.26

11.36 (1.18%)

 
VNIndex 961.26 11.36 1.18%
HNX 141.7 0.84 0.59%
UPCOM 63.64 -0.11 -0.17%