TCR: Ngày GDKHQ Tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên 2015

 

Công ty cổ phần Công nghiệp Gốm sứ TAICERA (TCR – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/3/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2015

- Lý do và mục đích:  Tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên 2015

- Tỷ lệ thực hiện : 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện : Dự kiến 24/04/2015

- Địa điểm thực hiện : sẽ thông báo bổ sung sau

- Nội dung họp :

+ Báo cáo của HĐQT về kết quả  hoạt động SX-KD năm 2014;

+ Báo cáo của Ban kiểm soát;

+ Thông qua BC Tài chính-kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức 2014;

+ Và việc lựa chọn Công ty kiểm toán.

VNIndex

961.26

11.36 (1.18%)

 
VNIndex 961.26 11.36 1.18%
HNX 141.7 0.84 0.59%
UPCOM 63.64 -0.11 -0.17%