TBX: Ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội cổ đông năm 2015

 

Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình (TBX – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/3/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 27/03/2015

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết

- Ngày thực hiện:  Dự kiến cuối tháng 04 năm 2015

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình – số 01 - Quách Đình Bảo – phường Tiền Phong – thành phố Thái Bình – tỉnh Thái Bình

Nội dung họp:

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2015;

+ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014;

+ Báo cáo của Ban kiểm soát;

+ Nội dung khác (nếu có)

VNIndex

961.26

0.0 (0.0%)

 
VNIndex 961.26 0.0 0.0%
HNX 141.7 0.0 0.0%
UPCOM 63.91 0.27 0.42%