TBX: Ngày GDKHQ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

 

Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình (TBX - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  25/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến cuối tháng 4 năm 2016

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình, số 01 Quách Đình Bảo, phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình

- Nội dung họp:

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và phương hướng sản xuất năm 2016;
+ Thông qua báo cáo tài chính năm 2015;
+ Báo cáo của Ban Kiểm soát;
+ Nội dung khác có liên quan.

VNIndex

919.08

-1.97 (-0.21%)

 
VNIndex 919.08 -1.97 -0.21%
HNX 134.37 0.33 0.25%
UPCOM 62.73 -0.66 -1.06%