SWC: Ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015

Tổng Công ty cổ phần Đường Sông Miền Nam (SWC – UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 6/4/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 08/04/2015

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết

- Thời gian dự kiến thực hiện: tháng 4 năm 2015

- Địa điểm thực hiện: Tổng Công ty Cổ Phần Đường Sông Miền Nam, 298 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, TP.HCM

- Nội dung họp: báo cáo HĐQT, Ban kiểm soát, phương án phân chia lợi nhuận và các quỹ năm 2014, các chỉ tiêu sản xuất năm 2015.

VNIndex

961.26

11.36 (1.18%)

 
VNIndex 961.26 11.36 1.18%
HNX 141.7 0.84 0.59%
UPCOM 63.91 0.27 0.42%