SVT: Ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

 

Công ty cổ phần Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông (SVT – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 5/3/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 09/03/2015

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2014

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến 25/04/2014

- Địa điểm thực hiện: 252 Lạc Long Quân, P.10, Q.11, Thành phố Hồ Chí Minh

- Nội dung họp/Tài liệu Đại hội cổ đông dự kiến như sau:

- NỘI DUNG ĐẠI HỘI

+ Danh sách đề cử chủ tọa  đoàn

+ Danh sách đề cử thư ký  đoàn

+ Danh sách Ban kiểm phiếu

+ Phát biểu khai mạc và Báo cáo của Hội đồng quản trị

+- Báo cáo của Ban (Tổng) Giám đốc: Kết quả hoạt động năm 2014 & Kế hoạch SXKD năm 2015

+ Báo cáo của Ban kiểm soát: thẩm  định tình hình tài chính & hoạt động SXKD năm 2014

Thông qua các Tờ trình :

+ Về phương án xử lý/phân phối lợi nhuận năm 2014

+ Về tổng mức thù lao HĐQT & BKS năm 2015

+ Về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2015

+ Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty

VNIndex

949.9

10.87 (1.14%)

 
VNIndex 949.9 10.87 1.14%
HNX 140.86 0.88 0.62%
UPCOM 63.75 0.04 0.06%