STU: Ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

 

Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Sơn Tây (STU – UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/3/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 27/03/2015

- Lý do và mục đích: Đại hội đồng cổ  đông thường niên năm 2015

- Tỷ lệ  thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện:          Công ty sẽ thông báo sau

- Địa điểm thực hiện:

Tại Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Sơn Tây, số 2 phố Phùng Hưng, phường Ngô Quyền, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội

- Nội dung họp:

+ Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014;

+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014;

+ Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015;

+ Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014 và kế hoạch năm 2015;

+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên.

VNIndex

921.05

-25.42 (-2.76%)

 
VNIndex 921.05 -25.42 -2.76%
HNX 134.04 -3.09 -2.31%
UPCOM 63.4 -0.18 -0.28%