STB: Ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

 

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (STB – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/3/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2015

- Lý do và mục đích: Đại hội cổ đông thường niên năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện:     01 cổ phiếu: 01 quyền biểu quyết.

- Thời gian thực hiện:    21/04/2015.

- Địa điểm họp ĐH: Trung tâm hội nghị White Palace – Q.Phú Nhuận – TPHCM.

- Nội dung họp ĐH: 

+ Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động năm 2014, kế hoạch năm 2015.

+ Báo cáo thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao của HĐQT năm 2014.

+ Báo cáo thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao và  báo cáo thẩm tra tình hình tài chính năm 2014 của Ban kiểm soát.

+ Phương án phân phối lợi nhuận.

+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ  đông.

VNIndex

961.26

11.36 (1.18%)

 
VNIndex 961.26 11.36 1.18%
HNX 141.7 0.84 0.59%
UPCOM 63.64 -0.11 -0.17%