SSG: Ngày GDKHQ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

 

CTCP Vận tải Biển Hải Âu (SSG - UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  24/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Trong tháng 4 năm 2016

- Địa điểm thực hiện: Nhà Khách Hải Quân, số 5 Lý Tự Trọng, phường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, Tp.Hải Phòng.

- Nội dung họp:

+ Thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015.
+ Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015.
+ Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015.
+ Thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2016.
+ Lựa chọn công ty Kiểm toán.
+ Các vấn đề khác.

VNIndex

940.21

-6.26 (-0.67%)

 
VNIndex 940.21 -6.26 -0.67%
HNX 135.63 -1.5 -1.1%
UPCOM 63.4 -0.18 -0.28%